•  x 
Twój koszyk jest pusty

REGULAMIN INTERNETOWEGO SKLEPU MEDYCZNEGO https://sklepmedyczny.com/
Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2019 r.

SPIS TREŚCI:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. DEFINICJE
III. USŁUGI ELEKTRONICZNE W INTERNETOWYM SKLEPIE MEDYCZNYM
IV. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI INTERNETOWEGO SKLEPU MEDYCZNEGO
V. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
VI. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
VII. TRWAŁE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPRZEDAŻ
VIII. CENY I DOSTAWA
IX. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA ORAZ PROCEDURA ZWROTÓW
XI. PROCEDURA REKLAMACJI
XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
XIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
XIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
XV RODO
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
XVII. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu https://sklepmedyczny.com/  i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego https://sklepmedyczny.com/
  3. Administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://sklepmedyczny.com/ jest Sklep Medyczy Marta Kadzewicz wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Popiełuszki 15; 10-693 Olsztyn; NIP: 757-102-41-67 REGON: 380677060; Telefon Biuro +48 89 679 05 25, fax 89 679 05 20 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 2. DEFINICJE
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  4. KUPUJĄCY; KLENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://sklepmedyczny.com/regulamin
  11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Sklep Medyczny Marta Kadzewicz wpisanya do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Popiełuszki 15; 10-693 Olsztyn; NIP: 757-102-41-67 REGON: 380677060; Telefon Biuro. +48 89 679 05 25,  fax 89 679 05 20 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE W INTERNETOWYM SKLEPIE MEDYCZNYM
1. W Internetowym Sklepie Medycznym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez zakładkę „Twoje konto” po zalogowaniu lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnie na adres: ul. Popiełuszki 15; 10-693 Olsztyn.
4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Internetowego Sklepu Medycznego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Internetowego Sklepu Medycznego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnie na adres: ul. Popiełuszki 15, 10-693 Olsztyn.
8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Internetowego Sklepu Medycznego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI INTERNETOWEGO SKLEPU MEDYCZNEGO
  1. Sklep Medyczny Marta Kadzewicz prowadzi sprzedaż urządzeń medycznych poprzez Internetowy Sklep Medyczny pod adresem https://sklepmedyczny.com/ oraz w stacjonarnych SKLEPACH MEDYCZNYCH.
  2. Witryna https://sklepmedyczny.com/ umożliwia składanie Zamówień na towar wyszczególniony na stronie https://sklepmedyczny.com/
  4. Wszystkie towary oferowane w Internetowym Sklepie Medycznym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
  5. Wszelkie informacje o produktach i zdjęcia znajdujące się w naszym serwisie są prawdziwe i przedstawiają produkt faktycznie zakupiony za pośrednictwem Internetowego Sklepu Medycznego.
 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą:
  • Formularza Zamówień w Internetowym Sklepie Medycznym https://sklepmedyczny.com/ - przez całą dobę i cały rok, postępując zgodnie z podpowiedziami sklepu.
  • telefonicznie, faksem lub e-mailem podając nazwę produktu, ilość, cenę (sugerując się ofertą sklepu internetowego), dane adresowe i kontaktowe.
  Uwaga: należy podać nr tel. i adres e-mail ponieważ istnieje obowiązek uzyskania potwierdzenia zakupu, przekazania ważnej wiadomości lub ustalenia innych dodatkowych informacji niezbędnych w celu realizacji zamówienia.
  2. Zamówienia zawarte w Internetowym Sklepie Medycznym https://sklepmedyczny.com/ realizowane są przez:
  Sklep Medyczny Marta Kadzewicz
  ul. Popiełuszki 15; 10-693 Olsztyn
  NIP: 757-102-41-67 REGON: 380677060
  Biuro. tel. +48 89 679 05 25, fax 89 679 05 20, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Formularz zamówienia należy wypełnić poprawnie, ponieważ tylko takie będą realizowane. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie.
  4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zgodnie z regulacjami Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą tj. Internetowym Sklepem Medycznym, a Kupującym.
  5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Internetowego Sklepu Medycznego https://sklepmedyczny.com/ oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.
  6. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.
  7. Zamówienia rozpatrywane i realizowane są następnego dnia roboczego od złożenia.
 3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na konto mBank:

BANK DLA PLN:
mBank S.A. skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź
IBAN: PL 09 1140 2004 0000 3402 7781 4989
EUR/BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
SORT CODE - 11402004

W tym przypadku zamówienia realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie,
• Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
• Płatności elektroniczne PAYU - PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. W ofercie Internetowego Sklepu Medycznego https://sklepmedyczny.com/ dostępne są towary gotowe do wysyłki w trybie 48h. Oferujemy również takie towary, które postawione są do dyspozycji przez producentów i składowane w ich magazynach, a dostępne dla Państwa za pośrednictwem naszej firmy z 14 dniowym czasem realizacji wykonania Zamówienia. W celu upewnienia się, że dany towar znajduje się aktualnie w magazynie lub ustaleniu terminu dostawy prosimy o kontakt tel. +48 89 679 05 25 lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianej okoliczności dział handlowy powiadomi Klienta.

VII. TRWAŁE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPRZEDAŻ
1. Na wszystkie zamówione towary w Internetowym Sklepie Medycznym https://sklepmedyczny.com/ wystawiane są faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
2. Wraz z zakupionym towarem Klient otrzymuje:
• fakturę VAT lub paragon fiskalny potwierdzający zakup
• gwarancję producenta
3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528 ), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

VIII. CENY I DOSTAWA
1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Internetowego Sklepu Medycznego https://sklepmedyczny.com/ podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Internetowego Sklepu Medycznego https://sklepmedyczny.com/ w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
2. Dostawa Produktu dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W szczególnych przypadkach dostawa może zostać zrealizowana do terytorium innego Państwa UE wg. cennika przesyłek międzynarodowych Firmy Kurierskiej UPS
3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób. Ceny podane na stronach Internetowego Sklepu Medycznego https://sklepmedyczny.com/ zawierają koszt dostawy i są wiążące dla obu stron
5. Dostawa odbywa się za pośrednictwem:
• Firmy kurierskiej UPS z terminem dostawy max 48h w dni robocze od momentu nadania przesyłki,
6. Zamówienia za pobraniem realizowane i wysyłane są w kolejności ich spływania, a w przypadku przedpłat w kolejności zaksięgowania na koncie.
7. Na termin realizacji zamówienia maja wpływ:
• czas oczekiwania na wpłynięcie i zaksięgowanie wpłaty (dotyczy zamówień na zasadach przedpłaty)
• czas realizacji i przygotowania do wysyłki zamówienia
• czas dostarczenia wysłanego towaru za pośrednictwem poczty lub kuriera. Czas dostarczenia przesyłki należy liczyć od momentu nadania (o tym fakcie klient jest powiadomiony e-mailem).
8. Dostawa wszystkich produktów o wartości do 2000,00 PLN brutto na stronie internetowej sklepu medycznego https://sklepmedyczny.com/ kosztuje 20,00 PLN brutto. Dostawa wszystkich produktów o wartości powyżej 2000,00 PLN brutto na stronie internetowej sklepu medycznego https://sklepmedyczny.com/ jest bezpłatna. Za płatnośc gotówką kurierowi przy dostawie kwota pobrania wynosi 6,00 PLN brutto
9. Dostawa wszystkich produktów o wadze 150-700 kg zawartych na stronie internetowej sklepu medycznego https://sklepmedyczny.com/ dowozimy własnym transportem.

 1. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
  1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Dziale Polityki Prywatności.
 2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA ORAZ PROCEDURA ZWROTÓW
  1. Zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204.) i ustawą z 2 III 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo bez podania przyczyn zwrócić kupione urządzenia w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Klient ma prawo zwrócić urządzenie rozpakowane z oryginalnego opakowania i przez niego używane w tym okresie. Kupującemu przysługuje prawo do wymiany/naprawy/zwrotu zakupionego produktu przez 24 miesiące od daty zakupu produktu, o ile stwierdzi on niezgodność towaru z zawartą umową kupna/sprzedaży.
  3. Termin, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania urządzenia do rąk Kupującego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.
  4. Zwracane przedmioty nie mogą nosić śladów użytkowania. Prosimy przed odesłaniem starannie zabezpieczyć produkt i jego opakowanie np. folią lub dodatkowym pudełkiem.
  5. Zwroty przyjmowane są tylko i wyłącznie z dowodem sprzedaży np. wydanym w czasie sprzedaży paragonem lub imienną fakturą.
  6. Zwroty wysyłane 'Za pobraniem' nie będą odbierane.
  7. Nie ma możliwości zwrotu należności przekazem pocztowym. Zlecenia przelewów wykonywane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania paczki.
  8. Paczkę ze zwrotem należy przesłać na adres Sklepu - znajduje się on w zakładce 'Kontakt'.
  9. W przypadku odrzucenia zwrotu produkt/produkty zostaną odesłane do Klienta na Jego koszt.
 3. PROCEDURA REKLAMACJI
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Internetowego Sklepu Medycznego Kupujący może składać:
  • pisemnie na adres: Sklep Medyczny Marta Kadzewicz; ul. Popiełuszki 15; 10-693 Olsztyn NIP: 757-102-41-67 REGON: 380677060 Telefon Biuro. +48 89 679 05 25, fax 89 679 05 20
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Kupującego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  4. Koszt wysyłki do naszej firmy ponosi klient. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona to, koszt odesłania wadliwego towaru przez klienta zostanie zwrócony. Koszt ten nie może być jednak wyższy niż 50zł. Dla towarów wartościowych zalecana jest przesyłka kurierska.
  5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Internetowy Sklep Medyczny https://sklepmedyczny.com/ następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  6. Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy pełnej 24-miesięcznej gwarancji.
  7. Wszystkie produkty wysyłane przez Sklep są dwukrotnie sprawdzane: raz przy wejściu na magazyn, dwa przy wyjściu do Klienta. Czasem zdarzają się jednak wady przeoczone przez pracowników Sklepu, które podlegają reklamacji.
  8. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.
  9. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
  10. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać wraz z paragonem/fakturą za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres Sklepu Medycznego.
  11. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
  12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci zapłatę lub (po konsultacji z Klientem) zaproponuje wymianę na inny produkt.
  13. Brak kontaktu/informacji o reklamacji ze strony Sklepu oznacza, że została ona rozpatrzona na korzyść Klienta, a wymieniony produkt odesłany na Jego adres na koszt Sklepu.
  14. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
  15. Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
  16. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

XIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
• pisemnie na adres: Sklep Medyczny Marta Kadzewicz; ul. Popiełuszki 15; 10-693 Olsztyn NIP: 757-102-41-67 REGON: 281407175 Telefon Biuro +48 89 679 05 25 fax 89 679 05 20;
• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
• dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
• dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Popiełuszki 15, 10-693 Olsztyn
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
10. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
• o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Sklep Medyczny informuje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sklep Medyczny Marta Kadzewicz
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora - na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 26 kwietnia 2016 r – działania marketingowe
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia złożonego w sklepie medycznych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Informujemy, że Państwa dane osobowe są usuwane z bazy natychmiast po zakończeniu procesu transakcyjnego i po tym procesie NIE będą przetwarzane i udostępniane w celach marketingowych, ani w żadnym innym celu po zakończeniu procesu dokonania zakupów w naszym sklepie medycznym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.sklepmedyczny.com Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w tym regulaminie.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a Internetowym Sklepem Medycznym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

XVII. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Sklep Medyczny Marta Kadzewicz jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Internetowego Sklepu Medycznego https://sklepmedyczny.com/ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
3. Sklep Medyczy przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Sklep Medyczny w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta wyłącznie w celu dokonania transakcji kupna/sprzedaży. W szczególności: firmie kurierskiej realizującej dostawę urządzenia, operatorowi płatności, ubezpieczycielowi ubezpieczającemu przesyłkę wartościową.
4. Sklep Medyczny przetwarza dane osobowe Klientów w celach marketingowych zgodnie z regulaminem Polityki prywatności dostępnej na https://sklepmedyczny.com//polityka-prywatnosci.
5. Sklep Medyczny nie udostępnia i nie sprzedaje danych osobowych Klientów zarejestrowanych w internetowym sklepie medycznym osobom trzecim
6. Kupującemu zgodnie z Art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
6. Sklep Medyczny zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości i informacji do Kupującego dotyczące złożonego zamówienia w internetowym sklepie medycznym https://sklepmedyczny.com/